Skip Advt.

मन्त्रीहरूमा मानवीय भावनाको खोजी

सरकारी पदाधिकारीमा पनि मानवीय भावना र करुणा छ भने प्रमाणित गर्न ढिलो नगर

ad